Rock

Η Burning Rock ανακοινώνει σχέδιο για να ακολουθήσει μια εναλλακτική καταχώριση

Burning Rock Biotech Limited

GUANGZHOU, Κίνα, 21 Ιουνίου 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Burning Rock Biotech Limited (NASDAQ: BNR, η «Company» ή «Burning Rock»), μια εταιρεία που επικεντρώνεται στην εφαρμογή της τεχνολογίας αλληλουχίας επόμενης γενιάς (NGS) στην τομέα της ογκολογίας ακριβείας, ανακοίνωσε σήμερα ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (το «ΔΣ») ενέκρινε πρόταση για επιδίωξη εναλλακτικής εισαγωγής των κοινών μετοχών Κατηγορίας Α της Εταιρείας σε διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστήριο. Η εναλλακτική εισαγωγή στο χρηματιστήριο αναμένεται να προσφέρει δυνατότητα υποκατάστασης με τις αμερικανικές αποθεματικές μετοχές της εταιρείας (“ADS”) που είναι εισηγμένες επί του παρόντος στο Nasdaq, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχής και απρόσκοπτη διαπραγμάτευση για τους μετόχους σε μια εξελισσόμενη αγορά και ρυθμιστικό περιβάλλον. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε επίσης τα ανώτατα στελέχη της Εταιρείας να προσλάβουν σχετικά επαγγελματίες, να προχωρήσουν στις σχετικές προπαρασκευαστικές εργασίες και να προβούν στις απαραίτητες διαδικασίες σχετικά με την εναλλακτική εισαγωγή στο χρηματιστήριο.

Η Εταιρεία θα προβεί σε περαιτέρω ανακοινώσεις για την αποκάλυψη τυχόν ουσιωδών ενημερώσεων και προόδου σε σχέση με την εναλλακτική καταχώρισή της σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς όπως και όταν χρειάζεται. Στο μεταξύ, η Εταιρεία θα συνεχίσει να επικεντρώνεται στην προώθηση της βιώσιμης επιχειρηματικής της ανάπτυξης ως εταιρεία εισηγμένη στο Nasdaq μέσω της ανάπτυξης διαγνωστικών λύσεων αιχμής για τον καρκίνο για τη μεγιστοποίηση της αξίας των μετόχων.

Αυτό το δελτίο τύπου δεν συνιστά και δεν προορίζεται να συνιστά προσφορά για πώληση ή πρόσκληση για προσφορά για αγορά οποιουδήποτε από τους τίτλους της Εταιρείας στις Ηνωμένες Πολιτείες ή αλλού. Δεν αποτελεί και δεν προορίζεται να συνιστά προσφορά, πρόσκληση ή πώληση οποιωνδήποτε τίτλων σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία μια τέτοια προσφορά, πρόσκληση ή πώληση θα ήταν παράνομη. Οποιεσδήποτε προσφορές, προσκλήσεις ή προσφορές για αγορά, ή οποιεσδήποτε πωλήσεις τίτλων θα γίνονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Securities Act του 1933, όπως τροποποιήθηκε, καθώς και με άλλους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Σχετικά με το Burning Rock

Η Burning Rock Biotech Limited (NASDAQ: BNR), της οποίας η αποστολή είναι να προστατεύει τη ζωή μέσω της επιστήμης, εστιάζει στην εφαρμογή της τεχνολογίας αλληλουχίας επόμενης γενιάς (NGS) στον τομέα της ογκολογίας ακριβείας. Η δραστηριότητά της αποτελείται από i) τη δοκιμή επιλογής θεραπείας με βάση το NGS για ασθενείς με καρκίνο όψιμου σταδίου και ii) την έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου, η οποία έχει προχωρήσει πέρα ​​από την Ε&Α απόδειξης της ιδέας στο στάδιο της κλινικής επικύρωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Burning Rock, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: ir.brbiotech.com.

Δήλωση Ασφαλούς Λιμένα

Αυτό το δελτίο τύπου περιέχει μελλοντικές δηλώσεις. Αυτές οι δηλώσεις αποτελούν δηλώσεις «μελλοντικής όψης» κατά την έννοια της Ενότητας 21Ε του νόμου περί ανταλλαγής κινητών αξιών του 1934, όπως τροποποιήθηκε και όπως ορίζεται στον Νόμο για τις διαφοροποιήσεις ιδιωτικών κινητών αξιών των ΗΠΑ του 1995. Αυτές οι μελλοντικές δηλώσεις μπορούν να προσδιοριστούν από την ορολογία όπως «θα», «αναμένει», «προβλέπει», «μέλλον», «σκοπεύει», «σχεδιάζει», «πιστεύει», «εκτιμά», «στόχος», «σίγουρη» και παρόμοιες δηλώσεις. Η Burning Rock μπορεί επίσης να κάνει γραπτές ή προφορικές μελλοντικές δηλώσεις στις περιοδικές εκθέσεις της προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στην ετήσια έκθεσή της προς τους μετόχους, σε δελτία τύπου και άλλο γραπτό υλικό και σε προφορικές δηλώσεις που γίνονται από τα στελέχη, τους διευθυντές ή τους υπαλλήλους της προς τρίτους. Δηλώσεις που δεν είναι ιστορικά γεγονότα, συμπεριλαμβανομένων δηλώσεων σχετικά με τις πεποιθήσεις και τις προσδοκίες του Burning Rock, είναι δηλώσεις που κοιτάζουν το μέλλον. Τέτοιες δηλώσεις βασίζονται στις τρέχουσες προσδοκίες της διοίκησης και στις τρέχουσες συνθήκες αγοράς και λειτουργίας και σχετίζονται με γεγονότα που εμπεριέχουν γνωστούς ή άγνωστους κινδύνους, αβεβαιότητες και άλλους παράγοντες, όλοι τους είναι δύσκολο να προβλεφθούν και πολλοί από τους οποίους είναι πέρα ​​από τον έλεγχο της Burning Rock. Οι μελλοντικές δηλώσεις εμπεριέχουν κινδύνους, αβεβαιότητες και άλλους παράγοντες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ουσιώδη διαφορά των πραγματικών αποτελεσμάτων από αυτά που περιέχονται σε τέτοιες καταστάσεις. Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το δελτίο τύπου είναι από την ημερομηνία αυτού του δελτίου τύπου και η Burning Rock δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση να ενημερώσει οποιαδήποτε μελλοντική δήλωση ως αποτέλεσμα νέων πληροφοριών, μελλοντικών γεγονότων ή άλλου είδους, εκτός εάν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία .

Επικοινωνία: [email protected]

About the author

admin

Leave a Comment